STUDIOSAAGAN MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

SISÄLLYS

1 REKISTERINPITÄJÄ
2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
3 REKISTERIN NIMI
4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
8 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE
9 TARKASTUSOIKEUS
10 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA
11 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
12 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA
13 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

1 REKISTERINPITÄJÄ
STUDIOSAAGA Kärenniementie 215, 51670 Nykälä

 

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Merja Nykänen merja@studiosaaga.fi  puh:+358 (0)40 067 9576

 

3 REKISTERIN NIMI
Rekisterin nimi on StudioSaaga markkinointirekisteri.

 

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia. Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWWsivuilta tai osoiterekistereistä. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

 

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri pitää sisällään StudioSaagan asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä sekä muut markkinointiin liittyvät tiedot.

 

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Markkinointirekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta ja osoiterekistereistä.

 

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
StudioSaaga ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille StudioSaagan kumppaneille. StudioSaaga luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää StudioSaagaa toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii StudioSaagaa luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon StudioSaagan hallussa olevasta tietokannasta.

 

8 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE
Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

 

9 TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

 

10 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

 

11 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

 

12 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA
StudioSaaga poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii StudioSaagaa poistamaan häntä koskevat tiedot.

 

13 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu viimeksi 26.11.2021.